A+ A A-
Administrator

Administrator

URL-adresse:

Låven

Låven er helt om- og nybygget på slutten av 1790-tallet, men med gjenbruk av noen eldre deler av bygninger i den østre enden. Låven som stod her i 1795, sto på samme sted og hadde portgjennomkjørsel som i dag, men manglet det vestligste rommet. Mot vest må det alt fra bygget ble reist ha vært en adkomst til loftet siden en slags langsgående, innvendig gangbro er original og siden det først etter 1850 nevnes noen innvendig trapp. Den vestlige delen besto av en låve i midten med en kort kjørebro inn mot tunet og en lade på hver side. Mot øst var det lade og videre stall og fjøs med do i mellom. Ved arkitekt Poulssons ombygging og istandsettelse i 1917 ble det langsgående utbygget mot gårdsplassen med hønsehus fornyet. Grunnmuren er i ganske grov, rødlig granitt og sannsynligvis fra 1917. Under østlig del ble det i 1917 anlagt støpt kjeller som må ha erstattet en tidligere møkkakjeller. På nordsidens vestre del er tilsynelatende eldre vekselpanel, ellers tømmermannspanel fra ca. 1917. Upanelt tømmer i vestre gavl. Bygningen gjennomgikk en omfattende istandsetting etter at foreningen overtok i 1954 og blant annet ble gulvet i den vestlige delen fjernet og det ble laget større åpninger mellom rommene. Låvebroen ble fornyet tidlig på 2000-tallet.

Mesteparten av jordene til Vøienvolden var tidlig på 1900-tallet solgt til kommunen for boligbygging og gårdsdriften må senest omkring første verdenskrig ha blitt stort sett avviklet. At den store låven med fjøs og stall og lader ble istandsatt i 1917 skyldes at eieren Sverre Udnæs ønsket at hele tunet skulle bevares. Men han har hatt bruk for stall og høylager inntil han omkring 1920 kjøpte seg bil.

Les mer

Formidling

 

Fremtid for fortiden

Fremtid for fortiden er avdelingens medlemsblad og har eksistert siden 1972. Bladet tar sikte på å være en kilde til kunnskap om kulturminnevern, men har et spesielt fokus på Oslo og Akershus. Et viktig mål for redaksjonen er å gjøre godt fagstoff tilgjengelig for avdelingens medlemmer. Vi forsøker å sikre at artiklene i bladet er av høy faglig kvalitet, men også at stoffet er lettfattelig fremstilt. Vi har 3 utgivelser i året, men produserer også større temahefter med ujevne mellomrom.

Les bladet her:

Fremtid for Fortiden 1, 2015

Redaksjonen

 • Arkeolog og redaktør Herdis Johanne Sletmo
 • Kulturhistoriker Lars Emil Hansen
 • Arkitekt Lars Roede
 • Arkitekt Maria Danielle Olsson Zachariassen
 • Kunst- og kulturviter Ingeborg Apall-Olsen
 • Bygningsvernkonsulenten er redaksjonens sekretær

Kulturminnekart

Med støtte fra Sparebankstiftelsen har avdelingen produsert et kulturminnekart for vårt eget nærområde. Vi ønsket å lage en publikumsvennlig oversikt over kulturminner på Sagene i slik at flere beboere blir bevisst de kulturhistoriske og arkitektoniske kvalitetene som finnes i bydelen. Kartet er tilgjengelig her og finnes i trykket versjon på Vøienvolden gård. Ta med deg kartet på neste søndagstur og opplev området på en helt ny måte!

 

Les mer

Vernearbeid

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus arbeider for bevaring av kulturminner, blant annet ved å bidra inn i politiske prosesser med innspill, påvirkning og fakta. Når det handler om konkrete regulerings-, utbyggings- eller rivesaker som berører kulturminner, kaller vi det vernesaker. Vårt "Antikvarisk utvalg" tar for seg de fleste av vernesakene, men styret og lokallagene jobber også på dette feltet. 

Antikvarisk utvalg

 • Kunsthistoriker Peder Valle
 • Jurist og eiendomsforvalter Sten Sture Larre
 • Ingeniør Svein Solhjell
 • Informatiker Håkon Wium Lie
 • Arkeolog og rådgiver innenfor bygningsvern Linn Marie Krogsrud
 • Arkeolog/egyptolog Henrik Torkveen
 • Kulturminneforvalter Siv Amundsen
 • Student, statsvitenskap og nestleder i studentutvalget Mari Finne
 • Tor Ivar Hansen
 • Student, bachelor kulturarv og bevaringskunnskap Therese Foldvik
 • Arkeologistudent og filmskaper Lars Harald Gathe

Kart over fortettingsplanene i Oslo

Les mer